פסולת מסוכנת ולא מסוכנת

הידע המקצועי המוביל לפינוי ומיחזור פסולות

מומחים באפיון פסולת מסוכנת ולא מסוכנת, והטיפול בה. בקיאים ופועלים עפ"י הדרישות הקיימות בישראל ובאירופה

ללודן טכנולוגיות סביבה הכרות מעמיקה עם הרגולציה בנושא אפיון פסולות , יעדי פינוי או מיחזור
אפשריים לפסולות מסוכנות ולא מסוכנות, ביצוע מאזני פסולת ועוד.
כמו כן מטפלת הקבוצה בהגשת היתרי רעלים עבור מפעלים מסקטורים מגוונים לרבות אפיון
פסולות עבור היתר הרעלים. תחום נוסף בו מטפלת לודן הינה אפיון, דיגום וטיפול בקרקעות מזוהמות המוגדרות על פי הנחיות הג"ס מ 2018 כפסולת מסוכנת .

פעילות לט"ס בתחום כוללת:

זיהוי ואפיון פסולות על פי קטלוג הפסולת האירופית בהתאם למתודולוגיה המוצגת ב"המדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולת האירופי"

איתור יעדי פינוי או מחזור לפסולות המותרים על פי דין.

דיגום פסולת וקבלת אישורי מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות המוגדרות כפסולת מסוכנת

ליווי לקוחות מהסקטור התעשייתי מול המשרד להגנת הסביבה, רשות המים והרשויות המקומיות.

כתיבת מסמכים סביבתיים שונים המכילים פרקים בנושא פסולות.

ביצוע מאזן פסולות

מיחזור והשבת פסולות

כתיבת מסמכי בקשה לאישורי מנהל רוחביים

חיבור למפעלים צורכי פסולת מתוך ראיית "כלכלה מעגלית" והתייעלות אנרגטית

ביצוע סקרי פערים עבור מפעלים אל מול החקיקה הישראלית או דירקטיבת ה-IPCC בתחום הפסולת.

ביצוע דיווח שנתי לרשויות בנושאי פינוי פסולות מסוכנות .

פרויקטים לדוגמה

מפעל בתעשיה המינרלית - אפיון פסולת מתהליך FGD (ספיגת גופרית בסיד ליצירת גבס) על פי המתודלוגיה של המשרד להגנת הסביבה "מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולת הארופי", ליווי המפעל מול המשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת אישור מנהל לשינויי סווג הפסולת והורדת רמת הסיכון שלה.

קבוצת מפעלי בניה ותשתית- לודן טכנולוגיות סביבה מלווה סביבתית את מפעלי הקבוצה משנת 2015. כחלק מפעילות הליווי הסביבתי מבוצע אפיון של כל פסולות המפעלים, לרבות סווג למסוכנות ולא מסוכנות על פי הרגולציה הקיימת בארץ, הערכת כמויות שנתיות, קביעת יעד פינוי מאושר, איתור אופציות למיחזור פסולות, קביעת נקודות האחסון והתשתיות הנדרשות על פי סוג הפסולת וכתיבת הוראות עבודה אחודות למפעלי הקבוצה לטיפול בפסולת.

מחלבה – ביצוע מסמך הסוקר את הרגולציה הישראלית אל מול מסמך רגולציה של הצבא האמריקאי מחוץ לגבולות ארה"ב, לשם קביעת מסמך הנחיות אחוד. נושא הפסולת הינו אחד מסעיפי המסמך.

מכון אוניברסיטאי – ביצוע סקר פערים אל מול הרגולציה הישראלית, (תקנות, הנחיות, חוקים ותנאים נוספים ברישיונות העסק), לרבות בנושא פסולות מסוכנות ולא מסוכנות ואסבסט.